Com usar i crear simulacions per explicar física a l'aula

Curs d'èxit en anteriors edicions!

El curs proposat consisteix en una introducció a la utilització i creació d’activitats didàctiques basades en simulacions. Es presentaran i resoldran conjuntament activitats pensades per a l’ensenyament dels diferents temes de física de Batxillerat i s’explicarà com es poden crear noves activitats amb els recursos presentats.

Perfil del professorat

Física

Cursos

Física i química de 3r i 4t ESO
Física de 1r i 2n Batxillerat

Objectius del curs

-Donar suport al professorat per a la utilització dels recursos presentats.
-Oferir recursos al professorat per a incorporar simulacions en l’ensenyament de la física, com a complement a altres activitats didàctiques de forma que puguin oferir activitats d’aprenentatge i d’avaluació més diverses.

Continguts

Sessió 1 (4h)

  • Utilització de fulls de càlcul per a la creació de simulacions de física (Spreadsheetlets)
  • Presentació dels programaris Modellus i SimQuest
  • Revisió dels materials existents en aquests entorns
  • Introducció a la creació d’activitats en aquests entorns

Sessió 2 (4h)

  • Presentació d’Open Source Physics i l’entorn EjsS
  • Introducció a la creació d’activitats amb EjsS
  • Presentació del programari Tracker per l’anàlisi de vídeos i simulacions

Treball dirigit no presenical (3h)

  • Creació col·laborativa de materials docents

Sessió 3 (4h)

  • Visita als laboratoris de recerca d’IQS
  • Exposició i discussió dels materials docents desenvolupats

Aplicabilitat a l'aula

Els continguts proposats aborden diversos dels temes del currículum oficial català de les assignatures de Física i Química d’ESO (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015) i Física de primer i segon de Batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008) a través de recursos gratuïts i accessibles.
Es posarà a disposició dels docents tant el programari utilitzat com els recursos didàctics associats a les diferents pràctiques que es duran a terme.

Valors afegits

-Possibilitat de fer visita (gratuïta) al centre amb  un grup d'alumnes durant el curs escolar
-Assessorament al professorat durant l'any en curs, relacionat amb els continguts del curs, per a resoldre els dubtes que puguin sorgir en la posada en pràctica dels materials del curs.

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

Ordinador portàtil (amb Sistema operatiu Windows i Java instal·lat) i els seus correponents cables (carregador i cable USB). Es recomana porta-lo amb la bateria carregada

Aquest curs està tancat

Data i horari del curs

1, 10 i 17 de març de 2017 de 16 a 20h +3h de treball no presencial. Barcelona
Cal assistir a totes tres sessions
Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament

Hores totals

15h

Nombre de places

20

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (15h)

Codi del curs

PIC1204